Bakit Mo Kami Inilabas sa Ehipto?

April 2006, Tuesday of the Fifth Week of Lent
Numbers 21, 4-9

Note: I wrote this article for Simbahay, a Scriptural Diary published by the St. Paul Publications.

"Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto para mamatay sa disyerto."

PAGSASADIWA

Nagpapatuloy ng paglalakbay ang mga Hebreo patungo sa lupang ipinangako. Walang tubig at tinapay, at sawang-sawa sa manna na ibinigay ng Diyos. Nawala na ang tuwa na galing sa pagligtas nila sa Ehipto, at ang nakikita lamang nila ay ang walang-hanggang buhangin ng disyerto.

PAGSASABUHAY

May mga panahon ba na nakakalimutan mo ang iyong pinanggalingan at di mo makita ang iyong patutunguhan? Ano ang mga naiisip at nararamdaman mo sa mga sandaling ito? Paano mo maibabalik o muling pag-alabin ang pagtitiwala sa Diyos sa iyong paglalakbay sa buhay?

No comments: